ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบวชภาคฤดูร้อน​ เฉลิมพระเกียรติฯ ปี๕๗ วัดนาบุญ จ.แพร่

Spread the love

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอุปภัมป์
โครงการบรรพชา-อุปสมบท พระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วัดนาบุญ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่

……………………………………………………..

สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านที่มาชมกระทู้นี้ ผมขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญมายังญาติธรรมทั้งได้รวมทำบุญกันครับ ในงานบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ตามที่พระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดนาบุญได้แจ้งรายละเอียด ในการทำโครงการ และวัตถุประสงค์ดังนี้ครับ

โครงการบวชภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยดำริพระอาจารย์ยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดนาบุญ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให็ญาติโยมในถิ่นฐานชนบทและ มีฐานะยากจน รวมถึงเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา ร่วมถึงผู้สนใจอยากบวช เป็นสามเณร และพระภิกษุ เพื่อศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ และพระธรรมคำสอน และพระธรรมวินัย รวมถึงเด็กๆที่มีปัญหาครอบครัว ที่มีฐานะยากจน รวมถึงครอบครัวแตกแยก หรือเด็กที่ไฝ่ในพระศาสนาจะบวชเข้ามา เพื่อบวชเรียนก็ดี บวชเพื่อปฏิบัติก็ดี
โครงการบวชภาคฤดูร้อน เป็นโครงการที่เชิญชวนให้กุลบุตรผู้สนใจร่วมโครงการ โดยทำการบรรพชาและอุปสมบทฟรีๆ……..โดยที่ทางวัดนาบุญจะไม่มีการเรียกร้องหรือบังคับให้มีการทำบุญค่าบวช ค่าผ้าไตร ค่าบริขารต่างๆ แต่ทางวัดจะขออาศัยกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพไป โดยในปีที่แล้วมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ๒๓ คน และทั้ง ๒๓ คนนี้ ได้เข้าพิธีบรรพชาและอุปสมบท และทางวัดได้มีการอบรมถวายความรู้แก่พระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน เป็นเวลา ๗ วันด้วยกัน
ในปีนี้ทางวัดนาบุญ จ.แพร่ จึงขอบอกบุญมากยังญาติธรรมทั้งหลายทุกท่านครับ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาและอุปสมบท โดยญาติธรรมทั้งหลายสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอุปถัมป์ในการบวชได้ ดังรายละเอียดดังนี้ครับ

๑.เจ้าภาพอุปถัมป์ในการอุปสมบทพระภิกษุ ถวายผ้าไตร บาตร เครื่องอัฐบริขารทั้งหมด ทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๓,๐๐๐ บาท/รูป
๒.เจ้าภาพอุปถัมป์ในการบรรพชาสามเณร ถวายผ้าไตร ทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๑,๕๐๐ บาท/รูป
๓.เจ้าภาพถวายภัตตราหาร จำนวน ๘ มื้อ ทำบุญเป็นเจ้าภาพมื้อละ ๓,๕๐๐ บาท/มื้อ
๔.เจ้าภาพถวายน้ำปานะ วันละ ๒ ครั้ง เช้ามืดและเย็น จำนวน ๑๘ มื้อ ทำบุญเป็นเจ้าภาพมื้อละ ๕๐๐ บาท

หรือญาติธรรมท่านใดจะทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาครับ โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลอง เลขที่ ๕๑๓-๐-๒๘๕๗๑-๙ ชื่อบัญชี พระยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต(เจ้าอาวาสวัดนาบุญ) หรือสั่งจ่ายธนาณัติ ถึงพระอาจารย์ยุทธพงศ์ กุสลจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดนาบุญ ๗๑ ม.๗ ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดนาบุญ โทร. ๐๕๔-๕๔๕-๓๑๙

h0a8090b.jpg