ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถพฤกษชาติ ณ วัดทุ่งทองวนาราม

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถพฤกษชาติ
ณ วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัวสามัคคีธรรม)
หมู่ ๔ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

หลักการและเหตุผล
ด้วยวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการวัดทุ่งทองวนาราม จะจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระธรรมวินัย และเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างอุโบสถพฤกษชาติ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ แต่ยังขาดส่วนที่เป็นพื้น ฝาผนัง ประตู และการปรับพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ในการนี้ จึงขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อบำเพ็ญบารมีสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้ความปรารถนานั้น ๆ จงพลันสำเร็จทุกประการ เทอญ

วัตถุประสงค์การก่อสร้างอุโบสถพฤกษชาติ

๑. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำสังฆกรรมตามหลักพระธรรมวินัย เช่น การสวดพระปาติโมกข์ การให้อุปสมบทกุลบุตร
๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำวัตรและปฏิบัติธรรม
๓. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คณะกรรมการดำเนินงาน

พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
พระมหาวนัส กตสาโร รองประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
แม่ชีวิไล อมรวาที ประธานดำเนินงานสายอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
ผู้ใหญ่เนียม สุริวงษ์ ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณประยูร ไกรทด รองประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณนิรุต อนะธรรมสมบัติ รองประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณชัยโรจน์ เหลืองอรุณศิริ รองประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส
คุณไพศาล – คุณจุฑารัตน์ ชินพงษ์ รองประธานฝ่ายประสานงาน
คุณมนตรี – คุณสินีนาฏ เลิศฤทธิ์พานิช รองประธานฝ่ายประสานงาน
คณะกรรมการวัดทุ่งทองวนาราม กรรมการ

กำหนดการ

วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เวลา ๐๕.๓๐ น. รถออกจากวัดราชสิงขร
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงวัดทุ่งทองวนาราม รับประทานอาหาร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายผ้ากฐินและภัตตาหารเพล
เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ. ๙
พระอาจารย์สอนพระอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธรรมิกะตรี (รอบบ่าย เสาร์-อาทิตย์)
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โทร. 08-6100-2195

รายการจองเป็นเจ้าภาพ
๑. ประตูอุโบสถสแตนเลสติดกระจก ๑๘ ประตู ประตูละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. หินแกรนิตปูฐานพระพุทธชินราช ภายในอุโบสถ ๔๐,๐๐๐ บาท
๓. หินแกรนิตปูฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในอุโบสถ ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. หินแกรนิตปู ฐานพระพุทธโสธร ภายในอุโบสถ ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. เสาซุ้มการเวก ๑๘ ต้น ต้นละ ๒,๐๐๐ บาท
๖. เหล็กโครงสร้างซุ้มการเวก ๒.๕ นิ้ว ๓๐ ท่อน ท่อนละ ๑,๕๐๐ บาท
๗. เหล็กโครงสร้างซุ้มการเวก ๑.๕ นิ้ว ๒๘ ท่อน ท่อนละ ๑,๐๐๐ บาท
๘. เทพื้นลานอุโบสถ ๑,๓๒๑ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๗๐๐ บาท
๙. หินแกรนิตปูบันไดอุโบสถ ๓๐๖ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ 
ทางวัดจะจารึกชื่อเจ้าภาพตามรายการทุกท่าน
ท่านที่จองเป็นเจ้าภาพกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน
(จองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ)

บริจาคโดยตรงหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา
เลขที่บัญชี 1034282812 ชื่อบัญชี พระมหาสุชาติ โตสุข