ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ขุดบ่อน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และปรับทัศณียภาพวัด เพื่อความร่มเย็น

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ขุดบ่อน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และปรับทัศณียภาพวัด
เพื่อความร่มเย็น และเป็นแหล่งน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงป่า และสัตว์ป่าได้ดื่มกิน

h8fd774b.jpg

h9130ce9.jpg

ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม ธรรมยุตินิกาย

งบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน 150,000 บาท

บ่อมีความกว้าง 50 เมตร
ยาว 70 เมตร ลึก 4 เมตร

ร่วมบุญได้ที่

ใครอยากร่วมขุดบ่อน้ำด้วย งบประมาณที่ต้องใช้ 150,000 บาท ก็ร่วมได้เด้อ

เลขที่บัญชี
986-4-87033-5
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อ วัดป่าโคกเจริญธรรม

อานิสงค์ของการให้บ่อน้ำใช้ บ่อน้ำฉัน แด่สมณะ และสรรพชีวิตทั้งปวง

ถวายน้ำดื่ม น้ำใช้ เกิดความสำเร็จสมปรารถนา จริงหรือ ในพระพุทธศาสนาได้แสดงถึงคนที่สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่คนหมู่มากชื่อว่าเป็นคนมีบุญ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตอบคำถามแก่เทวดาองค์หนึ่งใน วนโรปสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ครั้งหนึ่งเทวดาทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์” พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ชนเหล่าใดสร้างอารามก็ดี (สร้างสวนไม้ดอกไม้ผล) ปลูกหมู่ไม้ (ใช้ร่มเงา) สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำและบ่อน้ำเป็นทานทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์”

ขอความผาสุกจงเกิดมาแด่ทุกๆท่านเถิด

ขอความสุขที่มอบให้ จงหวนคืนแด่ท่านเถิด ขอพรอันเป็นส่วนแห่งเรา จงถึงแด่ท่านเถิด

ติดต่อสอบถามได้ที่

‭098-789-1561‬
094-446-6282‬

พระวิรัตน์สิทธิ์ทัศน์. โกวิโท
เจ้าอาวาสวัดป่าโคกเจริญธรรม