ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนัง​สือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับสามัคคีธรรม

Spread the love

การทำวัตรสวดมนต์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลาช้านาน ถือเป็นการสร้างบุญกุศลอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น จึงสมควรยิ่งที่ชาวพุทธจะได้ช่วยกันสืบต่อและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

การจัดทำหนังสือสวดมนต์ นับเป็นการอนุรักษ์และเผยแผ่ประเพณีการทำวัตรสวดมนต์ได้โสดหนึ่ง ดังนั้น คณะผู้จัดทำและเจ้าภาพจึงมีกุศลเจตนาที่ต้องการให้หนังสือสวดมนต์มีเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรมวัดราชสิงขร และแจกเป็นธรรมทานให้แก่ผู้ที่สนใจ จึงมีการเรียบเรียงตรวจทานและจัดทำรูปเล่มใหม่ แต่ยังคง เนื้อหาบทสวดมนต์ของฉบับเดิม (ฉบับสามัคคีธรรม พิมพ์ปี๒๕๔๙) และคงขนาดตัวอักษรไว้เท่าเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้เพิ่มบทสวดมนต์ที่สำคัญและศาสนาพิธีต่างๆ ให้มากขึ้น โดยใช้ต้นฉบับมาจากคู่มืออุบาสิกาของสวนโมกขผลาราม และหนังสือสวดมนต์พิธีของพระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)เป็นหลัก

หนังสือทำวัตรสวดมนต์นี้สำเร็จได้ ด้วยเจตนาและการสนับสนุนจากทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ช่วยกันจัดทำและร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกครั้งที่มีผู้ใช้หนังสือเล่มนี้สวดมนต์ บุญก็จะเกิดแก่เจ้าภาพทุกครั้ง ยิ่งผู้สวดได้รับประโยชน์และมีคุณธรรมมากขึ้นเท่าใด มหากุศลก็จะเกิดแก่คณะผู้จัดทำและเจ้าภาพมากขึ้นเท่านั้น

ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่อง คณะผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับคำชี้แนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

จำนวนที่พิมพ์ ๒,ooo เล่ม
ร่วมเป็นเจ้าภาพเล่มละ ๑oo บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชสิงขร พระอารามหลวง
สำนักปฎิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่๒๑ ถนน เจริญกรุง ซอย ๗๔ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

มีสวดมนต์ ปฎิบัติกรรมฐาน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๘.oo น.-๒o.oo น
และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๗.oo น.-๑๙.ooน.)

ร่วมทำบุญได้ที่ พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขายานนาวา
เลขที่บัญชี 103 432 1248 

เพื่อจัดพิมพ์รายนามเจ้าภาพลงในหนังสือทำวัตรสวดมนต์
กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุลและจำนวนเงินที่บริจาคส่งมาที่อีเมล์ [email protected] เบอร์มือถือ 086 100 2195

ขออนุโมทนาบุญในกุศลครั้งนี้

h7d95d80.JPG

h78b9937.JPG