ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ที่พักสงฆ์ป่าห้วยน้ำริน อ.แม่จริม จ.น่าน

Spread the love

ขอเชิญท่านผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ๒,๕๕๗ กองๆ ละ ๑๙๙ บาท เพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างเสนาสนะและนำไฟฟ้าเข้า ที่พักสงฆ์ป่าห้วยน้ำริน ซึ่งที่พักสงฆ์ฯได้รับบริจาคที่ดินจากท่านผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา(โฉนด) และป่าชุมชนบ้านฝายถวายอีก ๖ ไร่(สิทธิ์ครอบรอง) รวมเป็น ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา และทางที่พักสงฆ์ฯ กำลังดำเนินการสร้างเสนาสนะเพื่อใช้เป็นที่พักของพระภิกษุ-สามเณรและผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ตามแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายอรัญญวาสี ซึ่งยังขาดแคลนปัจจัยทุนทรัพย์อยู่จำนวนมาก ฉะนั้น จึงมีโครงการผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้ขึ้น โดยมีกำหนดการ ทอดถวาย ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่พักสงฆ์ป่าห้วยน้ำริน (ธ) ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมติดต่อบริจาคได้ที่ พระมหาภูดิศ สิกฺขาสโภ ประธานที่พักสงฆ์ป่าห้วยน้ำริน โทร. 089-4316402 และโอนบริจาคได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาแม่จริม ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์ป่าห้วยน้ำริน เลขที่บัญชี 020121637316 ขออนุโมทนากับท่านผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้…..

he97b962.JPG

h800c6a9.JPG