ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ๕,๐๐๐ ต้น ๆ ละ ๒ บาท (หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา)

Spread the love

วัดฉลองราชศรัทธาราม เลขที่ ๕๘๔ หมู่ที่ ๘
ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
๕๒๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ๕,๐๐๐ ต้น
เจริญพร ท่านคณะศรัทธาสาธุชน พุทธบริษัท ทั้งหลาย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วัดฉลองราชศรัทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ (ชาฮอกเกี้ยน) จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น บริเวณ อุทยาน พระสิวลี ความละเอียดทราบตามภาพถ่าย ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

เพื่อการนี้ วัดฉลองราชศรัทธาราม จึงขอเจริญพรบอกบุญมายัง ท่านคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญปลูกต้นไม้ “ชาฮอกเกี้ยน” จำนวน ๕,๐๐๐ ต้น ๆ ละ ๒ บาท หรือพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลาย ขอให้อานิสงค์ผลบุญในครั้ง จงส่งผลให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ประสบความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย อันตราย ทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเทอญ.

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

ขอเจริญพร
พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม

โทรศัทพ์ 08-5037-0370 อีเมล์ [email protected]

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ “ชาฮอกเกี้ยน” ตามกำลังศรัทธา ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม
เลขที่บัญชี
500-0-17034-2