ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถ วัดทุ่งปูน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Spread the love

👉เนื่องด้วยทางวัดได้ขาดปัจจัยในการสร้างอุโบสถต่อ โดยได้ขาดเจ้าภาพมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว (ถือเป็นอีกวัด ที่ยังขาดแคลนกำลังปัจจัย !!)

## บอกบุญจึงใคร่เรียนเชิญ ท่านใดที่สนใจทำบุญเพื่อสร้างกุศลบุญร่วมกันในครั้งนี้ โดยรายละเอียด อยู่ตามข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

# ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถทองคำครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี เพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระอรหันต์สาวกครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ด้วยทางพระครูเจ้าบุญเป็ง คัมภีโร 
ได้ดำเนินการสร้างพระอุโบสถมาระยะหนึ่งแต่ขาดปัจจัยที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จจึง ขอบอกบุญจากพุทธบริษัททั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลในครั้งนี้

# ด้วยอานุภาพคุณแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์สาวกและครูบาอาจารย์ทั่วแผ่นดิน มีสมเด็จเจ้าพะโค๊ะเป็นประธานสมเด็จพุฒาจารย์โตหลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระอริยเจ้าทั้งหลาย โปรดร่วมอนุโมทนาในกุศลเจตนาในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายพ้นอุปัทวะทุกข์ทั้งปวง มีความสุขความเจริญสำเร็จดั่งปรารถนาเข้าสู่มรรคสู่ผลนิพพานเทอญนิพพานปัจจโยโหนตุโนนิจจังสาธุๆ

## หรือจะติดต่อร่วมทำบุญโดยตรงได้ที่พระครูบาเจ้าบุญเป็ง คัมภีโร
วัดทุ่งปูน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
👉 ชื่อบัญชี วัดทุ่งปูนเพื่อสร้างพระอุโบสถ 
👉เลขที่บัญชี 020088757719 ธนาคาร ออมสิน