ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย ของหลวงปู่

Spread the love

หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เป็นพระภิกษุชาวเวียดนาม ผู้นำเสนอความคิด พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และพุทธธรรมเป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตยุคปัจจุบันได้ ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระอาจารย์เซน พระมหาเถระในพุทธศาสนามหายาน ผู้สอนการฝึกสมาธิภาวนา เป็นกวี นักเขียน นักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย เกิดขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ปฏิบัติทั่วโลก เพื่อให้พวกเรา พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และฆราวาส มีโอกาสร่วมกันสืบต่อพระธรรมอันงดงามจากพระพุทธองค์ และเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ให้ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับหนทางอันงดงามนี้

เรารู้ดีว่า เราต้องการการสนับสนุนจากกันและกันเพื่อจะสามารถอยู่บนหนทางของพระพุทธองค์ เพื่อสืบต่อหนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้เป็นครูของเรา อริยมรรคของพระพุทธองค์จะช่วยให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามคำสอนสามารถลดทอนความทุกข์ในชีวิตและนำความสุขเบิกบานมาสู่โลก

ด้วยการฝึกเจริญ สติ สมาธิ ปัญญา ทำให้เราตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงของตัวเรามากขึ้นว่า ไม่มีอไรมากไปกว่าความเมตตาและความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างสม่ำเสมอของผู้คนและสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทั้งดินแดนของมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพันธ์ และแร่ธาตุ

ด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันดั่งครอบครัวทางจิติวิญญาณเดียวกันอย่างสมานฉันท์และด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึ้ง บ่มเพาะความรักฉันพี่น้อง เพื่อว่าเราจะสามารถสร้างดินแดนอุดมคติขึ้นได้ในทุกปัจจุบันขณะบนผนแผ่นดินอันงดงามนี้

การสนับสนุนโครงการสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย 

บัญชีมูลนิธิ หมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม

.ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน เลขทีบัญชี 855-0-24898-6

.ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน เลขที่บัญชี 738-2-06690-8

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม www.thaiplumvillage.org

คัดลอกข้อมูลมาจาก/หนังสือ กลัว FEAR หัวใจของปัญญาญาณเพื่อผ่านพ้นพายุ ผู้แปล นพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล จัดพิมพ์โดย บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด