ขอเชิญร่วมบุญสร้างวัด ณ สำนักสงฆ์ป่าสักศรีรัตนะ จ.เพชรบูรณ์

Spread the love

⚡⚡บุญด่วน เดือน ก.พ-มี.ค 64⚡⚡
บุญใหญ่ บุญสร้างวัดมหากุศล
อานิสงส์แรงกล้าแห่งปี 2564
⚜ เสริมมงคลรับปีใหม่ บุญใหญ่ แชร์ไปได้บุญ ⚜
⚡ ขอเชิญร่วมบุญสร้างวัด
ณ สำนักสงฆ์ป่าสักศรีรัตนะ จ.เพชรบูรณ์
ร่วมบุญสร้างวัดตามกำลังศรัทธา ได้ที่
ธนาคาร : ออมสิน
ชื่อบัญชี : สำนักสงฆ์ป่าสักศรีรัตนะ
เลขที่บัญชี : 020-304184-672
***********************************************
☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : สำนักสงฆ์ป่าสักศรีรัตนะ
โทร 090-2020185
(พระอาจารย์แอมป์ เจ้าสำนัก) หรือ
โทร 0945451697
แอดมินเพจ สำนักสงฆ์
***********************************************
เจ้าภาพผู้ร่วมบุญสร้างวัด
ร่วมบุญ กองบุญละ 99 บาท
จำนวน 1,000 กองบุญ
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
***********************************************
อานิสงส์ผู้สร้างวัด
พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
1. ” ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ” (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า

“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”

การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ

ขออนุญาตโพสต์เพื่อบอกบุญ อนุโมทนาสาธุค่ะ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282335476563064&id=100163771446903