ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ากฐิน 2561 ณ สถานที่ชุมนุมสงฆ์ วัดป่าคะยอมใต้

Spread the love

ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ากฐิน 2561
ณ สถานที่ชุมนุมสงฆ์ วัดป่าคะยอมใต้ (โบราณสถาน) จ.ลำพูน
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14:00 น.

วัดป่าคะยอมใต้ เดิมเป็นวัดร้าง ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และสนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ตั้งขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้อง เป็นวีดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2559 ทางวัดก็เริ่มมีการก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์จากนั้นเป็นต้นมา วัดป่าคะยอม