ขอเชิญร่วมบริจาคทุนให้กับศูนย์​พัฒนาเด็กด้อยโอกาสวัดองธิ อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

Spread the love

ชุมชนหมู่บ้านวัดองธิ หมู่ 2 ตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เป็นชุมชุนเชื้อสายมอญ ชาวทวาย
ถึงแม้จะได้อพยพเข้ามาทำกินในประเทศไทย
เป็นระยะเวลานาน แต่ยังคงมีฐานะที่ยากจน
หลายครอบครัวยังไม่ได้รับรองเป็นพลเมืองของประเทศไทย
รวมทั้งเด็กเล็กๆที่เกิดใหม่ภายใต้แผ่นดินไทย

เนื่องจากชาวมอญ ชาวทวาย เป็นผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนา
จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างวัดองธิไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ตั้งแต่ พศ. 2480 มีเจ้าอาวาสปกครองวัดมาจนถึงท่านที่ 4

พระอธิการโทน สุญาโณ ท่านได้เล็งเห็นว่า
ลูกหลานของชาวบ้าน ไม่สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้
ทางวัดจึงจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส วัดองธิ
มีโรงเรัียนสอนหนังสือตั้งแต่ชั้น อนุบาล จนถึง ป. 4
เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ศึกษาเล่าเรียน อ่านออกเขียนภาษาไทยได้

ปัจจุบัน โรงเรียนสร้างมาได้ 10 ปี
มีคุณครูเพียงหนึ่งท่าน รับผิดชอบดูแลสอนเด็กทุกชั้นประมาณ 30 คน
โรงเรียนได้ดำเนินงานมาโดยอาศัยเงินทุนของทางวัด
และได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากทางราชการ
จนกระทั่ง มีนโยยายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนจึงถูกระงับความช่วยเหลือจากทางราชการนับแต่นั้นมา

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ และความห่างไกล
ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะส่งลูกหลานไปเรียน
ตามประสงค์ของทางการ อีกทั้งส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจน
ทำให้ปัจจุบัน ท่านเจ้าอาวาส พระอธิการโทน สุญาโณ
จำต้องรับภาระ ในการดำเนินงานโรงเรียนต่อด้วยตนเอง

ณ วันนี้ โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์
จนท่านเจ้าอาวาส อาจจำเป็นต้องปิดโรงเรียน
เพราะไม่สามารถจ่ายเงินตอบแทนให้กับคุณครู
มาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทต่อเดือน
(หรือเป็นเงิน 150,000 บาท) แต่ทางคุณครูและชาวบ้าน
ช่วยประคับประคองกันมา เพราะสงสารเด็ก

ในฐานะที่พวกเรามีโอกาสมากมายในสังคม
ขอความกรุณาถวายปัจจัยเล็กๆน้อยๆ เพื่อเป็นทุนให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสวัดองธิ
เพื่อให้เด็กๆ ลูกหลานของพี่น้องที่เกิดร่วมแผ่นดินไทย
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา อ่านออกเขียนได้ เฉกเช่นเดียวกับพวกเรา

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดย
เลขที่บัญชี 718-0088-13-7
ธนาคาร กรุงไทย สาขาทองผาภูมิ
ชื่อบัญชี พระอธิการโทน สุญาโน
หมายเลขโทรศัพท์ 087-153-7361

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างปัญญาให้เด็กที่ด้อยโอกาสครับ

h6d33d6b.JPG

h623542b.JPG

he816259.JPG