ขอเชิญร่วมทำบุญเทถนนคอนกรีตรอบโบสถ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ตามกำลังศรัทธา)

Spread the love
วัดฉลองราชศรัทธาราม
๕๘๔ หมู่ ๘ ตำบลสบป้าด
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐


๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเทถนนคอนกรีตรอบโบสถ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ (ตามกำลังศรัทธา)
เจริญพร ท่านคณะศรัทธาสาธุชน ทั้งหลาย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการเทถนนคอนกรีรอบโบสถ์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วัดฉลองราชศรัทธาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๔ หมู่ ๘ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ ได้ดำเนินการเทถนนคอนกรีตรอบโบสถ์ จำนวน ๑,๕๐๐ กว่าตารางเมตร จากยอดปัจจัยเก็บสะสม จากคณะศรัทธาสาธุชน ที่ร่วมบริจาค ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดใหม่ๆ ความละเอียดทราบตามภาพถ่าย ที่ลงมาพร้อมนี้

เพื่อการนี้ วัดฉลองราชศรัทธาราม จึงขออนุญาตบอกบุญในส่วนที่ขาดอีกประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร ๆ ละ ๑๐๐ บาท (หรือพิจารณาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา) เพื่อนำปัจจัยที่ได้รับบริจาคทั้งหมด สั่งซื้อปูนซีเมนต์คอนกรีต เทถนนคอนกรีตรอบโบสถ์ ให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ท้ายนี้ ขอให้อานิสงค์ผลบุญเทถนนคอนกรีตรอบโบสถ์ ในครั้งนี้ จงส่งผลให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ประสบความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ.

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

ขอเจริญพร
พระครูปิยะวรานุกิจ
เจ้าอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ อีเมล์ [email protected]

ร่วมทำบุญเทถนนคอนกรีตรอบโบสถ์ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม
เลขที่บัญชี
๕๐๐-๐-๑๗๐๓๔-๒