ขอเชิญร่วมทำบุญงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘

Spread the love

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยคณะสงฆ์และหน่วยอบรมประชาชาชนประจำตำบลสันผักหวาน
ทำพิธีบรรพชา วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
รับสมัครกุลบุตรอายุ ๗-๑๕ ปี ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมบำเพ็ญตนให้เกิดมงคลเป็นประโยชน์ต่อสังคม
เข้ารับการศึกษาอบรมคุณธรรม-ศีลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
๓. เพื่อให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔. เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระหว่างหยุด ภาคเรียนการศึกษา ด้วยการศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา
๕. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติด
๖. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
๗. เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่เข้าใจของผู้ปกครอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและประชาชนทั่วไป
๘. เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เกิดความยั่งยืน

ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญเพื่อซื้อไตรจีวร เครื่องบวช ไทยธรรมถวายพระอุปัชฌาย์และพระสงฆ์ทั้งปวง ตลอดถึงร่วมทำบุญเป็นศรัทธาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะแด่พระภิกษุ-สามเณร ตลอดงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ

๑.ผ้าไตรจีวรและบาตร ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท
๒.สังฆทานถวายพระ ชุดละ ๑,๑๐๐ บาท
๓.ปัจจัยมอบแด่วิทยากร ๕๐๐ บาท
๔.น้ำปานะ-ถวายภัตตาหาร (ตามจิตศรัทธา)

ติดต่อได้ที่อาตมาภาพ พระอธิการกิตติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดชัยสถิต (สันผักหวาน) หรือโอนเงินไปที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาหางดง เลขบัญชี 500-2-09331-8 หรือติดต่อที่เฟรสบุ๊ค www.facebook.com/watsunpukwan
หมายเหตุ***(ก่อนโอนกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเน้อโยม)
ตามจิตเจตนาของญาติโยมเน้อ

**ขออานิสงส์ขอการทำบุญที่ญาติโยมได้ร่วมกระทำในครั้งนี้จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสารสมบัติ และประสพสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรี เทอญ**

hf37c946.jpg