ขอเชิญร่วมถวายพระไตรปิฎก ๑๐ ชุด ในเขตห่างไกล ชายแดนไทย-พม่า

Spread the love

ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายพระไตรปิฎก ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ชายแดนไทยพม่า ใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เป็นจำนวน ๑๐ วัด

พร้อมกับการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนแต่เป็นเด็กดี ๑๐๐ ทุน และแจกชุดเครื่องเขียนให้กับสามเณรและเด็กนักเรียนใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ประมาณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ชุด

หมายเหตุ วัดทั้ง ๑๐ ที่จะนำพระไตรปิฎกไปถวายประกอบด้วย

๑. วัดไพรสณฑ์สุนทร ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๒. วัดมหาวันวิเวก ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๓. สำนักสงฆ์ป่าคาใหม่ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๔. วัดเอนกสิงขร ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๕. สำนักสงฆ์วะครึโข๊ะ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๖. สำนักสงฆ์แม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๗. สำนักสงฆ์เซอทะ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๘. สำนักสงฆ์ป่าคาหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
๙. สำนักสงฆ์กุยเล่อตอ ต.แม่จัน จ.ตาก
๑๐. โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก

กำหนดการถวายพระไตรปิฎก คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ดังนั้นกองบุญนี้จะปิดการให้ร่วมบุญใน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้

งานบุญสาธารณะกุศลในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดดวงตา สร้างเสริมปัญญาบารมีให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับโดยแท้

ในงานนี้จะใช้พระไตรปิฎกแบบ ๙๑ เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ๓ ชุด ชุดละประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (พระไตรปิฎก ๙๑ เล่ม ๒๕,๐๐๐ บาท, ตู้ไม้สักเพื่อความคงทน ๑๓,๐๐๐ บาท และค่าขนส่งและอื่นๆ รวม ๓,๐๐๐ บาท)

และใช้พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗ ชุด ราคาประมาณ ชุดละ ๒๙,๐๐๐ บาท (พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม ๑๕,๐๐๐ บาท, ตู้ไม้สักเพื่อความคงทน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าขนส่งและอื่นๆ รวม ๒,๐๐๐ บาท)

ส่วนงบประมาณทุนการศึกษาจำนวน ๑๐๐ ชุด และเครื่องเขียนอีก ๕๐๐-๑,๐๐๐ ชุดนั้น ต้องรอดูงบประมาณกันอีกอีกครั้งนึง

ดังนั้นถ้าท่านใดปรารถนาร่วมบุญถวายพระไตรปิฎกให้กับวัดที่กันดารห่างไกล และได้ใช้พระไตรปิฎกจริงๆ กับทั้งสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในอำเภอห่างไกล ก็ขอเชิญชวนร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้ที่

hacbbf3d.jpg

ถ้าท่านใดโอนร่วมบุญแล้วกรุณาโทรแจ้ง ส่ง sms แจ้ง หรือแจ้งไว้ในหน้ากระทู้นี้เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและให้ผู้ปรารถนาความดีท่านอื่นได้อนุโมทนาต่อไปก็จะขอขอบคุณมาก สำหรับปัจจัยที่ทุกท่านร่วมมานั้น ถ้าไม่ได้ระบุว่าร่วมเฉพาะบุญใดบุญหนึ่ง ก็จะจัดสรรให้เข้าร่วมบุญในทุกๆ ส่วน ทั้งพระไตรปิฎก ๑๐ ชุด, ทุนการศึกษาเด็กยากจนแต่เป็นเด็กดี, ชุดเครื่องเขียน, ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน, พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฯลฯ ที่จะถวายในแต่ละวัดพร้อมกับพระไตรปิฎก, ค่าถวายภัตตาหารเพลพระเณรที่จะนิมนต์มาจากทั้งอำเภออุ้มผางและฝั่งพม่า เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณหนึ่ง 082-653-6151 ในฐานะผู้บอกบุญและประสานงาน

hec83cbd.JPG