ขอเชิญร่วมซื้อที่ดินถวายพระครูสุจิณณานุวัตร สร้างวัดป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

Spread the love

๛ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ จากทิศทั้ง ๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการซื้อที่ดินถวาย
พระครูสุจิณณานุวัตร (หลวงปู่หนูพิณเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋งองค์ปัจจุบัน ซึ่งท่านเป็นศิษย์องค์ในอุฎฐากหลวงปู่แหวน สุจิณโณ )

ดำริสร้างวัดป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี (สถานที่นี้คือบ้านเกิดของหลวงปู่หนูพิณท่านค่ะ)

เพื่อเริ่มต้นเป็นจุดกำเนิดในการก่อสร้าง ศาสนวัตถุ ประดิษฐานพระพุทธรูป กุฎิ ทางเดินจงกรม ศาลาสวดมนต์ภาวนา โรงนอน โรงครัว ห้องน้ำ ปลูกป่า ฯลฯ

#โดยที่ดินผืนนี้มีจำนวน๑๑ไร่ 
ราคาทั้งหมด ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

#พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาเลื่อน โอภาโส 
#เมตตาดำริร่วมซื้อที่ถวายอาจารย์พิณ ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วนเป็นปฐมฤกษ์)

#สาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบุญได้ตามกุศลจิตศรัทธาหรือ
ร่วมเป็นเจ้าภาพรายละเอียดดังนี้

ไร่ละ ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
ครึ่งไร่ ๗๗,๕๐๐ บาท
ตาราวาละ ๓๙๙ บาท

#เมื่อปัจจัยครบขออนุญาตปิดบัญชีนี้เลยนะคะ

๏๛สาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ท่านใดที่มีใจอันเป็นบุญกุศลและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่าน สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบุญนี้ โดยโอนปัจจัยถวายหลวงปู่หนูพิณ ได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาวังหิน
ชื่อบัญชี พระครูสุจิณณานุวัตร 
(หนูพิณ หลวงหลาก)
เลขที่บัญชี ๖๗๔-๙-๑๖๔๓๙-๐

๏๏๛การซื้อที่ดินถวายในพระพุทธศาสนานั้นมีอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ เปรียบดังผืนนาที่ใช้เพาะปลูกนาบุญ และ บุญกุศลต่างๆ ให้เจริญงอกงามขึ้น บุญก็ปรียบดั่งพืชพันธุ์ต่างๆ เมื่อไม่มีผืนดินให้หว่านลงไป ก็ไม่สามารถปลูกได้ บุญก็เช่นกันเมื่อไม่มีที่ดิน ก็ไม่สามารถสร้างวัด ไม่สามารถสร้างศาสนสถาน พระพุทธปฏิมา ไม่สามารถรองรับชาวบ้านและสาธุชนและผู้มาปฏิบัติธรรมได้

#อานิสงส์แห่งการถวายที่ดินในพระพุทธศาสนา

การถวายที่ดินไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์สูงมาก ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากการให้ทาน

ไม่ว่าจะเป็น กุฎิ วิหาร หรือ แม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัดตลอดจนมรรคผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนาสถานที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี่้

ผู้ซื้อจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวด้วยทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล ผู้ที่มีส่วนร่วม

ในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย กลายเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขี้นไป เมื่อเกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินผืนงามเป็นของตนเอง มีชีวิตที่เจริญงอกงาม และเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย และมีนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่่นช้า

🙏ขออนุโมทนาสาธุๆๆบุญขออานิสงส์ผลบุญนี้ส่งถึงทุกๆท่านที่ร่วมบุญ เป็นต้นบุญช่วยบอกบุญ ช่วยแชร์เป็นสะพานบุญ ในกาลครั้งนี้ด้วยนะคะ

คำว่า”ต้นบุญ” นั้น
เป็นคำที่พ่อแม่ครูอาจารย์ทางธรรมท่านใช้เรียกผู้ที่เป็นผู้ชักชวนคนอื่นได้สร้างบุญกุศล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม

“ต้นบุญ” คือ ผู้เปิดบุญให้ตนเองและผู้อื่นเป็นแสงสว่างแห่งบุญที่ไม่มีวันมอด
เป็นเสบียงบุญติดตัวทั้งในภพนี้และทุกภพชาติ

๛ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ๛

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เจย์ (ธัญฑ์มรรฆศ์)
โทร : ๐๘๖ – ๓๐๒๕๙๘๘