ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

Spread the love

ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
ปฏิบัติธรรม ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้
กำหนดการเดินทางวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2557 (6 คืน 5วัน พักโรงแรมทุกคืน)
โดยสายการบินอินดิโก แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ) โดยพระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙/ 086-100-2195
รับจำนวน 40 ท่าน ราคาเดินทางท่านละ 28,000 บาท


คืนวันพุธ ที่ 12และวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์
02.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโกลกาตาประเทศอินเดีย โดยสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E 78
04.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองโกลกาตาประเทศอินเดีย (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะ
09.40 น. นำท่านออกเดินทางจากเมืองโกลกาตาสู่เมืองปัตตนะโดยสายการบินอินดิโก้เที่ยวบิน 6E339
10.45 น. ถึงสนามบินปัตนะเมืองหลวงของแคว้นพิหาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
มุ่งหน้าสู่พุทธคยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2-4ชมแล้วแต่สภาพการจราจร )
14.00 น. เช็คอินโรงแรม Tathagat หรือเทียบเท่า / บริการอาหารที่โรงแรม
16.00 น. พิธีบวชเนกขัมมะ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทำวัตรสวดมนต์เย็น /สมาทานกรรมฐาน /ปฏิบัติธรรม
21.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

วันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ์ 2557 
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
08.00 น. มาพร้อมกันที่เจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม
11.00 น. เดินทางกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พัก
14.00 น. ปฏิบัติธรรมที่เจดีย์พุทธคยาตามอัธยาศัย
17.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
21.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

***วันศุกร์ที่14 (วันมาฆบูชา) ถือเนสัชชิกธุดงค์เฉพาะผู้สมัครใจปฏิบัติธรรมตลอดคืน***

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 
5.00 น. พร้อมกันที่เจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม/ขอขมาอาจารย์และขอขมาซึ่งกันและกัน ถวายสังฆทาน/ลาศีล ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
8.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
09.00 น. Shopping ตลาดพุทธคยา ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในที่เมืองปัตตนะ
18.30 น. ออกเดินทางจากเมืองปัตตะสู่เมืองโกลกาตาโดยสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E 342
19.35 น. ถึงสนามบินโกลกาตา รอต่อเครื่องกลับประเทศไทย
21.45น. ออกเดินทางจากโกลกาตาสู่ประเทศไทย โดยสายการบินอินดิโก้ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 6E 77
01.55น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อบวชเนกขัมมะได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9,ป.อบ. โทร.086-100-2195 / Email: [email protected]