กฐินสร้างห้องพระประธานเเละที่ล้างบาตรพระสงฆ์ 10-11พย.66 วัดซําขามถํ้ายาว อ.นํ้าพอง จ.ขอนเเก่น

Spread the love
1f647.png

 ..ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนคนใจบุญศิษยานุศิษย์
ทุกท่าน..ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้าง
ห้องพระประธานและที่ล้างบาตรพระสงฆ์

1f647_200d_2642.png

 กองบุญละ ๑,๐๐๐ บาท 

1f647_200d_2642.png

 )

1f647_200d_2642.png

 วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วัดซำขามถ้ำยาว บ้านดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

1f647.png

 ….กำหนดการ…. 

1f647.png

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์-สามเณรเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๒๐.๐๐ น. รับฟังธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์-สามเณร ออกรับบิณฑบาตรและพิจารณาอาหาร
เวลา ๐๙.๔๙ น. พระสงฆ์-สามเณร ประกอบพิธีถวายกฐินสามัคคี
เวลา ๑๐.๑๙ น. พระสงฆ์-สามเณร อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธี

1f647.png

 …..สามารถร่วมบุญได้ที่….. 

1f647.png

วัดซำขามถ้ำยาวหรือผ่านแอฟพิเคชัน
บัญชีธนาคาร เลขบัญชี 415-160308-5
ธนาคาร กรุงไทย สาขากระนวน
ชื่อบัญชี พระโกศล จิตตปาโล (เจ้าอาวาส)
…ติดต่อสอบถาม โทร 081-252-2597
(พระอาจารย์โกศล)