กฎแห่งกรรม คำตอบของทุกผลกรรม

Spread the love

กฎแห่งกรรม คำตอบของทุกผลกรรม

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” เป็นสิ่งจริงแท้แน่นนอนเสียยิ่งนัก มนุษย์จะดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเอง มิใช่พระผู้เป็นเจ้าหรือของอินทร์ ของพรหมที่ไหนบันดาล เราทำสิ่งใดไว้เราย่อมได้รับผลของการกระทำนั้น จะติดตามเราไปทุกหนแห่งทุกภพทุกชาติ ตราบใดที่เรายังมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ไม่ว่ากระทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราย่อมรับผลของกรรมนั่นอย่างหลีกหนีไม่พ้น
เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในการกระทำ จงเร่งเพียรกระทำแต่ความดีกันเสียตั้งแต่วันนี้ แล้วผลแห่งกรรมดีกันเสียตั้งแต่บัดนี้ แล้วผลแห่งกรรมดีจะตอบสนองท่านแน่นนอน
จงทำดีไว้ ไม่มีใครในโลกนี้หนี “กฎแห่งกรรม” ไปได้
กฎแห่งกรรม เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากอย่างหนึ่งในบรรดาคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะเกี่ยวกับชีวิตของคนเราทุกคน เป็นกฎธรรมชาติ ว่าด้วยเหตุและผล หรือกฎทางวิทยาศาสตร์ด้านจิตใจอย่างหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ เรียกว่า กรรมนิยาม

พุทธศาสนิกชนที่แท้จริง ย่อมเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมที่เรียกว่า กัมมสัทธา – เชื่อกรรม เพราะกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎธรรมชาติที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเอง แม้ไม่อาจจะพิสูจน์ได้ในทุกกรณี เพราะความรู้ความสามารถจำกัดก็ตามแต่เมื่อมีศรัทธาข้อนี้แล้วก็ย่อมมีศรัทธาข้ออื่นๆ ติดตามมาด้วย เพราะเกี่ยวเนื่องกัน
เนื่องจากกฎแห่งกรรมนี้ เป็นหลักธรรมที่น่าสนใจมากมีแง่มุมที่น่าอธิบายให้ทราบอยู่มาก และยังมีผู้ไม่รู้และเข้าใจผิดอยู่มาก แม้จะมีผู้เขียนผลงานด้านนี้ออกมาแล้วมากท่าน ก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่า ยังมีแง่มุมต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปควรทราบอยู่อีกมาก จึงได้เขียนกฎแห่งกรรมเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านผู้สนใจได้มีความเข้าใจกฎแห่งกรรมและเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น เป็นการยืนยันสนับสนุนหลักพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ให้กว้างขวาง เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปมากขึ้น อันจะนำความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวมเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อคนเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมแล้วก็พยายามสร้างแต่กรรมดี หลีกหนีกรรมชั่ว แม้จะไม่มีใครรู้เห็นก็ตาม แต่จะตั้งใจสั่งสมแต่ความดีตลอดไป ด้วยความมั่นใจและศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา

ด้วยความปรารถนาดี

ตัวอย่างของ กฎแห่งกรรม (บางส่วน)

* เหตุใด จึงถูกลูกหลานทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยไม่มาเหลียวแลเลี้ยงดู
ผลจาก ชาติก่อนและชาตินี้ไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูบิดามารดาตนในยามแก่ชรา
* เหตุใด เมื่อตายไปจึงไม่มีน้ำดื่ม
ผลจาก เมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำบุญโดยไม่ได้ถวายน้ำด้วย
* เหตุใด ชาตินี้ร่างกายแคระแกร็น
ผลจาก ในอดีตชาติเคยดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่มีฐานะด้อยกว่าตน
* เหตุใด ชาตินี้จึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ผลจาก ในอดีตชาติเคยยุแหย่ผู้อื่นไม่ไห้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
* เหตุใด ชาตินี้จึงเกิดเป็นสุนัขข้างถนน เร่ร่อน ผอมโซ ไม่มีเจ้าของ
ผลจาก ชาติก่อนไม่เคยให้ความอนุเคราะห์สัตว์ที่มาอาศัยร่มไม้ชายคาของตนแถมยังทำร้ายสัตว์นั้นอีกด้วย
* เหตุใด ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคู่แฝดที่มีรูปร่างหน้าตา และอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันมาก
ผลจาก ชาติเป็นเพื่อนที่รักและผูกพันกันมาก
* เหตุใด ชาตินี้จึงเป็นหญิงวิกลจริต เดินแก้อยู่ท้องถนน
ผลจาก ชาติก่อนเป็นผู้แนะนำส่งเสริมให้มีการประเวณี
* เหตุใด ชาตินี้เกิดมามีรูปศีรษะที่โตผิดปกติธรรมดา
ผลจาก ชาติก่อนชอบใช้สมองคิดไปในทางอกุศลลามก
* เหตุใด ชาตินี้จึงมีนิ้วเท้าหงิกงอ เฉเกน่าเกลียด
ผลจาก ชาติก่อนเคยใช้ทำลายของสงฆ์ เช่น เตะบาตรพระ
* เหตุใด ชาตินี้จึงเกิดเป็นหญิงที่ถูกผู้ชายหลอกลวงคนแล้วคนเล่าไม่มีชายใดจริงใจด้วยสักคน
ผลจาก ชาติก่อนเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ชอบนอกใจภรรยา
* เหตุใด จึงมีเสียงแตกแหบห้าว ไม่ไพเราะเสนาะหู
ผลจาก ชาติก่อนใช้วาจาไม่สุภาพแก่พระสงฆ์และบุพการี
* เหตุใด จึงเป็นคนขี้หลงขี้ลืมตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
ผลจาก ชาติก่อนชอบดื่มสุรายาเมาอยู่เป็นนิตย์
* เหตุใด จึงมีกลิ่นกายหอม
ผลจาก ในอดีตชาติเคยร่วมในงานบุญสรงน้ำพระสงฆ์และพระพุทธรูปด้วยน้ำหอม น้ำอบ และแป้งกระแจะ
* เหตุใด จึงเกิดมามีใบหน้าขาวผ่องเป็นยองใย ผิวกายงดงาม
ผลจาก ชาติก่อนเคยกวาดลานวัด
* เหตุใด ไปไหนจึงมักหลงทางตลอด
ผลจาก ชาติก่อนและชาตินี้ชอบแกล้งเด็ดหนวดแมลงสาบเล่นในขณะที่มันยังเป็น ๆ อยู่
* เหตุใด ชาตินี้จึงเป็นคนร่าเริง ยิ้มง่าย หัวเราะง่าย
ผลจาก ชาติก่อนมีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่โกรธ ไม่อาฆาตพยาบาท
* เหตุใด จึงเกิดเป็นวัว ควาย ให้เขาใช้งานไถนาเทียมเกวียน
ผลจาก ชาติก่อนยืมเงินเขาแล้วใช้แทนเขาไม่หมด
* เหตุใด เมื่อพบหน้ากันครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาเสียแล้ว และเมื่อคบหาสมาคมกันได้ไม่นานก็จะกลั่นแกล้งล้างผลาญกัน
ผลจาก เคยอาฆาตแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อน
* เหตุใด คนบางพวกจึงมีรสนิยมต่ำทราม ชอบแก้ผ้านอน ไม่ชอบนอนบนฟูกอันสะอาด
ผลจาก ชาติก่อนไม่สำรวมกาย วาจา ใจ ในระหว่างการทำบุญเช่น โยนอาหารใส่บาตร
* เหตุใด เมื่อประสบเคราะห์กรรมก็มักจะมีสภาพผีช้ำด้ำพลอย มีเหตุการณ์ร้ายติดตามช้ำเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ผลจาก ในอดีตมักแสวงหาผลประโยชน์จากเคราะห์ของผู้อื่น
* เหตุใด จึงรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจ ทั้งๆ ที่อาหารมีกินอย่างอุดมสมบูรณ์
ผลจาก ชาติก่อนหรือชาตินี้มีอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขายให้เขานำไปเลี้ยงแบบกักขัง
* เหตุใด จึงตัดแขนขาทิ้ง หรือต้องผ่าตัดเอาอวัยวะสำคัญของร่างกายออกทิ้งไปบางส่วน
ผลจาก ในอดีตชาติเคยฆ่าคนร้าย คนพาล โดยตนเองไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
* เหตุใด เกิดมาในวัยเด็กในถิ่นที่มีภูมิประเทศสวยสดงดงาม
ผลจาก ในอดีตชาติเคยปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับไว้ในบุญสถานวัดวาอาราม
* เหตุใด จึงถือกำเนิดในบ้านเรือนที่ชำรุดทรุดโทรม หลังคาโหว่อยู่ในถิ่นที่แห้งแล้ง
ผลจาก ในอดีตชาติเคยทุบ ขว้างปาศาลาพักร้อน โค่นทำลายำไม้ดอกไม้ประดับซึ่งผู้ใจบุญปลูกไว้ในวัด
* เหตุใด จึงมีกลิ่นปาก และน้ำลายเหม็น
ผลจาก ชาติก่อนเคยถ่มน้ำลายรดสิ่งศักดิ์สิทธ์
* เหตุใด ชาตินี้จึงเป็นฝี หรือมะเร็งที่คอ
ผลของ ชาติก่อนเคยเอาโซ่ล่ามคอลิง พันคอดิ้นไม่หลุดจนเป็นแผลเหวอะหวะ
* เหตุใด ชาตินี้จึงเกิดมาปากแหว่ง จมูกโหว่
ผลของ ชาติก่อนและชาตินี้ เคยใช้เบ็ดตกปลา เมื่อปลากินเหยื่อจึงกระตุกอย่างแรงทำให้ปากปลาขาด
* เหตุใด ชาตินี้จึงมีลิ้นไก่สั้น พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ พูดช้าและไม่ชัด
ผลของ ชาติก่อนเคยตัดลิ้นนกเอี้ยง นกขุนทอง เพื่อให้พูดได้เมื่อคน
* เหตุใด จึงถูกกอสรพิษร้ายขบกัด
ผลของ ชาติก่อนสร้างศัตรูไว้มาก และศัตรูเหล่านั้นมีความอาฆาตพยาบาทสูง
* เหตุ จึงมีนิ้วเรียวงามได้รูปสมส่วน
ผลของ ชาติก่อนเป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เคารพนบนอบต่อพระสงฆ์
* เหตุใด ชาติจึงถูกเพื่อนๆ ทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
ผลของ ชอบยุแหย่ให้คนอื่นแตกสามัคคีกัน
* เหตุ ชาตินี้จึงมีหน้าตาอัปลักษณ์
ผลของ ชาติก่อนชอบล้อเลียนจุดบกพร่องของผู้อื่นให้ ได้รับความอับอาย

ผลของกรรมดีและกรรมชั่ว ที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตแตกต่างกัน
กรรมชั่ว
ฆ่าสัตว์ คนอายุสั้น
เบียดเบียนสัตว์ ขี้โรค
โกรธและพยาบาท ผิดพรรณหยาบ
ริษยาคนอื่น ไม่มีเดชานุภาพ
ตระหนี่ถี่เหนียว มีความยากจน
หยิ่งจองหอง เกิดในตระกูลต่ำ
ดื่มสุราเมรัย มีปัญญาทราม
กรรมดี
ไม่ฆ่าสัตว์ คนอายุยืน
ไม่เบียดเบียนสัตว์ สุขภาพดี
อดทนไม่โกรธตอบ ผิดพรรณดี
ไม่ริษยาคนอื่น มีเดชานุภาพมาก
บริจาคทาน มีสมบัติมาก
อ่อนน้อม มีตระกูลสูงศักดิ์
คบแต่บัณฑิต มีปัญญามาก

พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
อดีตชาติได้ประกอบแต่กรรมดี จึงเกิดมาเป็นคนที่มียศสูงศักดิ์ และร่ำรวยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี ฟัง ตถาคตกล่าวผมกรรมของไตรภพ ผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่ จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้
– ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด ?
ชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป
– สิ่งที่ได้รับในชาตินี้เพราะชาติก่อนทำไว้
ถวายเครื่องทรงสักการะพระพุทธองค์
– ทองคำสร้างองค์พระดั่งสร้างตนเอง
เครื่องทรงสักการะคืออาภรณ์ประดับกาย
ดังนั้น อย่าคิดว่าเป็นขุนนางนั้นง่าย หากไม่สร้างบุญก่อกุศลแต่ปางก่อนไว้ ไฉนเลยจะได้รับ
– มีรถนั่งมีเรือขี่ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนสร้างถนน ทำสะพาน
– มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน
– มีอาหารกินอิ่มสมบูรณ์ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน
– ที่ไม่มีจะกิน จะใส่ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย
– มีตีกรามบ้านช่องอยู่ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้
– มีบุญบารมีวาสนา เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา
– มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้ของหอม
– มีปัญญามีความปราดเปรื่อง เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้า
– มีภรรยาดีมีมารยาทพร้อม เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
– สามีภรรยามีอายุยืนยาว เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป
– มีพ่อแม่อยู่ครบ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า
– ไม่มีพ่อแม่ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา
– มีลูกหลานแยะ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบปล่อยนกปล่อยปลา
– เลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น
– ชาตินี้ไม่มีลูก เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกหลานชาวบ้าน
– ชาตินี้อายุยืน เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต
– ชาตินี้อายุสั้น เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
– ชาตินี้ไม่มีภรรยา เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี ข่มขืนลูกเมียเขา
– ชาตินี้เป็นหม้าย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี
– ชาตินี้เป็นทาส เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณคนอื่น
– ชาตินี้มีตาดี เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ
– ชาตินี้มีตาบอด เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก
– ชาตินี้มีปากแหว่ง เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น
– ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้ เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนปากร้ายชอบด่าว่าพ่อแม่
– ชาตินี้หลังค่อม เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระ
– ชาตินี้มืองอแขนคด เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่
– ชาตินี้ขาเป๋ ตีนแป เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน
– ชาตินี้เป็นวัวเป็นควาย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนเป็นหนี้เขาแล้วไม่ใช้คืน
– ชาตินี้เป็นหมู เป็นหมา เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา
– ชาตินี้มีโรคมาก เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นผู้อื่นเคราะห์ร้าย
– ชาตินี้สุขภาพดี เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรคให้ผู้อื่น
– ชาตินี้ต้องติดคุกติดตะราง เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล้ว ไม่ยอมช่วยเหลือ
– ชาตินี้ต้องอดอาหารตาย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน
– ชาตินี้ต้องถูกเขาวางยาเบื่อตาย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง
– ชาตินี้โดดเดี่ยวทุกข์ทรมาน เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำร้ายผู้อื่น
– ชาตินี้แคระแกรน เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยามดูแคลนคนรับใช้
– ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิต เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนคอยปลุกปั่นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน
– ชาตินี้หูหนวก เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนฟังธรรมแล้วไม่เชื่อถือ
– ชาตินี้เป็นฝีหนอง เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนทารุณสัตว์
– ชาตินี้ตัวมีกลิ่นเหม็น เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบอิจฉาริษยาคนอื่น
– ชาตินี้ต้องแขวนคอตาย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนทำลายเขาเพื่อประโยชน์ตน
– ชาตินี้เป็นหม้าย หรือโดดเดี่ยว เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนไม่รักลูกรักภรรยา
– ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตาย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช
– ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตาย เพราะเหตุใด ?
เพราะชาติก่อนชอบก่อศัตรูคู่อาฆาต
– สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง
ต้องตกนรกได้รับทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า
– อย่าพูดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครเห็น
กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกกับลูกหลาน
– ถ้าไม่ศรัทธาพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาซิ
เพราะเขาทำบุญไว้ ตั้งแต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน
– หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม
ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก (เกิดอยู่ในอบายภูมิ)
– หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม
ความเจริญมั่นมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน
– หากใครคอยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม
ก็จะเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน
– หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรม
ฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว
– หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม
ชาติหน้าไปถึงไหนก็มีแต่คนนับถือ
– หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจก
ชาติหน้าจะมีกายมงคลรุ่งโรจน์
– เรื่องกฎแห่งกรรมในสามโลกนี้พูดกันไม่จบ
สวรรค์ไม่เคยขาดคนจิตกุศล
– ในพระรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษ
รู้จักสละบ้าง ผลได้รับเหลือคณานับ
– เหมือนดั่งสะสมอริยทรัพย์ไว้ในเซฟที่มั่นคง
จะได้รับผลประโยชน์ทุก ๆ ชาติไป
– หากถามเรื่องชาติปางก่อน
ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน
– หากจะถามเรื่องชาติหน้า
ก็ให้ดูสิ่งที่กระทำในปัจจุบัน

เห็นสิ่งใด เอามาคิด พินิจไว้ เพื่อเตือนใจ ตนเอง มิให้หลง
เห็นเขาผิด คิดแก้ตน ให้อาจอง ใจมั่นคง น้อมมาดู รู้ภายในฯ

ที่มา board.postjung.com/486523.html