ขอเชิญมาร่วมสร้างโรงพยาบาลส่งเ​สริมสุขภาพประจำตำบลภูเพ็ก….ก​ับหลวงตาสุริยา

Spread the love

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะนำด้านสุขภาพนำโดย ท่านสาธารณสุขอำเภอพรรณนานิคม, ผอ.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเรือ พร้อมคณะผู้บริหารในท้องถิ่น กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้าน นายก อบต., สมาชิก อบต., ตัวแทนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ได้เข้ามากราบนมัสการเรียนปรึกษาหารือเรื่องความต้องการมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แห่งที่ 2 ) โดยให้เหตุผลว่าตำบลนาหัวบ่อเป็นตำบลใหญ่ ขนาดพื้นที่ 80 ตารางกิโลเมตร, มี 19 หมู่บ้าน, 3,000 ครอบครัว,ประชากร 10,000 กว่าคน

สถานที่บริการสาธารณสุขตั้งอยู่ห่างไกล (10กม.) การสัญจรไปมาไม่สะดวก ประชากรมีจำนวนมากการบริการไม่ทั่วถึง ฯลฯ จึงใคร่ขอความเมตตานุเคราะห์ช่วยจัดหาสถานที่พร้อมสร้างสถานพยาบาลให้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระสถานพยาบาลเดิม อีกทั้งช่วยให้การบริการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท

อาตมาพิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงดำริว่าปีนี้ใคร่ขอเชิญชวนญาติธรรมทั้งหลาย ช่วยบริจาคจตุปัจจัยร่วมจัดตั้งองค์มหากฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดป่าโสมพนัส ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. รายได้ทั้งหมดจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการนี้ทั้งหมด โดยแยกประเภท ดังนี้

1). ค่าซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่

2). ค่าก่อสร้างตึกอาคารหลัก 1 อาคาร

3). ค่าบ้านพักเจ้าหน้าที่ 2 หลัง

4). ค่าแท็งก์คอนกรีต น้ำฝน 2แท็งก์

5). ค่าเทพื้นคอนกรีตรอบๆ ทำร่องน้ำ,ท่อระบายน้ำ

6). ค่าเสาธงชาติ,ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและค่าภูมิทัศน์ปรับบริเวณ

7). ค่ากำแพงคอนกรีตรอบ เนื้อที่ 5 ไร่

8)

. ค่าห้องน้ำสาธารณะ ชาย-หญิง 1 หลัง 8 ห้อง

9). ค่าป้ายหน้าโรงพยาบาล

10). ค่าโรงจอดรถ

11). ค่าระบบไฟฟ้า-น้ำประปา ฯลฯ

12). ค่าอุปกรณ์สาธารณูปโภค

h4174936.png

h6a03407.jpg

สามารถอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์เพิ่มเติมได้ด้านล่าง
www.watsomphanas.com/index.php?lay=board…No=1402394&WBntype=1